top of page
Logga_edited.jpg
Topp

Hälsa och lärande går hand i hand!

IMG_2594_edited.jpg
IMG_2593_edited.jpg
IMG_0651_edited.jpg

Skola med Hjärnkoll

 

Forskningsprojektet Skola med Hjärnkoll började med en tanke:

”Idag vet vi så mycket om hur hjärnan fungerar. Är det inte dags att dessa kunskaper på allvar genomsyrar vår syn på undervisning?”

Just det har skett på Hyllie Park Grundskola i Malmö sedan 2019. Forskningsprojektet Skola med Hjärnkoll har som mål att öka likvärdigheten på skolan och öka elevernas välbefinnande och måluppfyllelse. Projektet utgör underlag för forskning kring lärmiljöns betydelse, och vill inspirera till liknande projekt på andra skolor i framtiden.

Elevinflytande är en grundpelare i Skola med Hjärnkoll. Elevernas idéer bejakas och deras åsikter hörs, och det är eleverna själva som driver projektet framåt genom att utvärdera och medskapa sina aktiviteter och insatser.

Lärmiljö är ett begrepp som innefattar både en fysisk, en social och en pedagogisk del, vilka alla samverkar med varandra. Dessa tre delar utgör kärnan i Skola med Hjärnkoll. Med eleverna i centrum syftar Skola med Hjärnkoll till att utveckla skolans lärmiljöer på ett vetenskapligt och roligt sätt!

När det gäller den fysiska lärmiljön visar forskning att en flexibel inredning, som inbjuder till olika sätt att lära och interagera, och ökar både studiero och kunskapsinhämtning. Ändå ser klassrum i Sverige idag ofta mer eller mindre ut som de gjort i alla år, med klassiska rader av stolar och bord! Skola med Hjärnkoll samarbetar med Lekolar för att göra den fysiska skolmiljön dynamisk och stimulerande.

Forskningsprojektets intervention i den sociala lärmiljön utgörs av ett samarbete med forskare på Åbo Akademi och Lunds universitet. Hyllie Park Grundskola är först i Sverige att arbeta med ett finskt metodmaterial – Styrka, glädje, medkänsla – utvecklat av universitetslektor Åse Fagerlund och bearbetat för Hyllie Park av universitetslektor Elinor Schad. Metoden handlar om att utgå från elevernas styrkor och utveckla medkänsla och empati. Som pilotskola i Sverige för ”Styrka, glädje, medkänsla” arbetar Hyllie Park med att utveckla den sociala lärmiljön och utgöra underlag för forskning kring dess betydelse för elevernas välbefinnande och måluppfyllelse.

Den pedagogiska lärmiljön berörs i projektet på så sätt att det hälsofrämjande arbetet bakas in i skoldagens struktur. Forskning visar att fysisk aktivitet ökar skolprestationen i upp till två timmar framåt. Forskning har också visat att pulsglädje istället för vanliga raster påverkar den sociala lärmiljön positivt: gemenskapen ökar och mobbning och kränkningar minskar. Projektet syftar till att granska hur fysiskt och psykiskt välmående hänger ihop med trygghet, trivsel och skolresultat, samt att öka trivseln och tryggheten på skolan med hjälp av aktiva raster, brainbreaks och utepedagogik.

Vidare inspireras vår pedagogiska lärmiljö av Elmemodellen som främjar en inkluderande lärmiljö, en ökad studiero och en trygghet för både elever och lärare. Modellen innebär bland annat en gemensam lektionsstruktur där eleverna är nära pedagogen vid start och avslut för att bättre förstå sin uppgift. I varje klassrum finns ett lärbord där elever som är i behov av mer vägledning kan placera sig.

1200px-Facebook_Logo_(2019).png
bottom of page