top of page
Logga.png
Topp

En liten förskola byggd på stort engagemang!

IMG_0721_edited.jpg

Om oss

Hyllie Park Förskola består av 3 avdelningar: Kotten för yngre barn 1-3 år, Björnen för de som är 3-4 år, och Älgen för de som är 4-5 år. Vi arbetar för att barngrupperna ska ha färre barn, då vi upplever att de då ges en större möjlighet att knyta an till pedagogerna och förskolan. Detta i sin tur skapar trygghet och en grund för utveckling och lärande.

 

Vi finns i sydvästra Malmö, strax intill Elinelunds sommarstad  i ett skönt parkområde med begränsad biltrafik. Förskolan har funnits sedan 1994. 2009 invigdes Hyllie Park Grundskola med  år F-6.​

Vår härliga utemiljö ger stora möjligheter till både undervisning, utelek och rörelse. Vi arbetar dagligen med barnens rörelseförmåga och betonar vikten av att använda kroppen, detta gör vi utomhus eller i vår fina rörelse- och samlingsateljé. Barnen är ute dagligen och det är alltid full aktivitet i förskolans utomhusmiljö.

Öppettider: Vi har öppet året runt, men stänger alla röda dagar samt även fyra dagar per läsår för personalens fortbildning (studiedagar). Under sommaren v.29-31 samarbetar vi med annan förskola, och håller stängt här. Vid behov av omsorg under dessa veckor meddela oss så snabbt som möjligt, så erbjuds barnen plats där.

Vår inriktning

 

Vi pedagoger håller oss ständigt a jour med aktuell forskning, för att på så sätt kunna möta varje barn. Vi rustar oss med en ryggsäck full av olika vetenskapliga teorier, och beprövad erfarenhet.


Inspiration hämtas från bland annat Reggio Emilia-pedagogiken, Vygotskijs och Freinets teorier. De beskriver "det kompetenta barnet", "barnet som medforskare" och att "ett barn har 100 språk".  De beskriver även “att lärande sker i samspel med andra, samt att man lär med hela kroppen (alla sinnen)”

Aktuella pedagogiska diskussioner just nu är kring hjärnforskning, relationell pedagogik och anknytningens betydelse för barns utveckling och lärande.

Vi tror på det livslånga lärandet, och att det sker såväl individuellt som i gemensamma processer. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet, där omsorg genom trygghet, gemenskap och respekt ses som grunden.  Glädje, gemenskap, förundran, nyfikenhet, lust och utmaningar skapar fortsatta förutsättningar för detta.

Utbildningen måste ges tid, rum och ro samt erbjuda varierande pedagogiska arbetssätt utifrån olika vetenskapliga teorier för att på så sätt kunna möta varje barn utifrån den mångfald av förmågor, erfarenheter, intressen och behov som hen ger uttryck för. Möten, samtal, gemensamma processer, fantasi och kreativitet ses som viktiga.

Samhällets ökade internationalisering ställer höga krav på människan och dess förmågor, och vi vill därför prioritera arbetet med mänskliga normer och värden.


Natur, rörelse, fantasi, lek samt estetiska uttryck måste få ta mycket plats, då kunskap skapas i alla de processer som pågår. Allt detta tillsammans skapar ett välbefinnande, en god hälsa och ett hållbart liv. Förmågor som att fokusera, arbeta individuellt men även att kunna fungera och samarbeta i grupp ses som viktiga!

Förskolan är konfessionell och präglas av en kristen värdegrund. Detta betyder att varje människa har ett okränkbart värde, oavsett kön, religion, förmåga, utseende  eller nationalitet. Vi vill att barnen får utvecklas i en trygg och kärleksfull atmosfär.

IMG_0726_edited.jpg
IMG_0719_edited.jpg
IMG_0724_edited.jpg

Värdegrund - GRETA

 

Gemenskap - Respekt - Empati - Tolerans - Ansvar

Vi arbetar utifrån en positiv människosyn där vi ser, bekräftar och lyfter  barnens styrkor. Här ska vara en trygg, rolig och lärorik mötesplats där vi alla ses som lika unika!

“Här ska skapas ett samhällsengagemang för lärande, växande och omsorg. Möten ska främjas mellan individer, generationer och kulturer. Varje människa ska ses som viktig, och erbjudas att bli en del av ett sammanhang, som ska präglas av hjärta och tanke”.

Kopia av EU-logotyp_Skolmjolksstod.jpg.jpg
bottom of page