top of page
Topp

Hyllie Park Resurs - Origo Malmö

Origo Malmö

Text: Johan Arvidsson och Bertil Forsberg. Foto: Mats Westerfjärd

Denna skrift presenterar Origo Resurs modell för
arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi är en ideell förening och ett socialt företag som arbetat med rehabilitering sedan 2004 tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner.

Vi samarbetar på flera orter med föreningar och kyrkor som utifrån sina lokala förhållanden arbetar efter den modell och delar de värderingar som beskrivs i detta häfte. Vi värnar en frizon för människor att få återskapa sitt liv tillsammans med andra.

Vår modell för rehabilitering baserar sig på ett antal värden som speglar vår syn på människan och vårt förhållningssätt till livet.

Dessa värderingar ska synas i vår verksamhet och vår pedagogik, prägla vårt kvalitetsarbete och vägleda våra medarbetare i deras dagliga möten med människor.

Deltagare, handläggare och organisationer som kommer i kontakt med vår verksamhet kan genom denna skrift utläsa vad Origo Resurs och dess samarbetspartners står för.

Rehabiliteringsmodell

 

Vår idé symboliseras av den lilla men vitaminrika harsyran. Den växer i grupp i en frisk, skuggig och näringsrik jord.

Vi vill att deltagare och personal ska utveckla en hållbar hälsa inom sex områden som motsvarar harsyrans fem blad med pistiller i mitten, som får stå för den sammanhållande existentiella dimensionen:

 • existentiell hälsa

 • fysisk hälsa

 • psykisk hälsa

 • social hälsa

 • sund livsmiljö

 • hållbar arbetsförmåga

För att främja välbefinnande och arbetsförmåga erbjuds tre slags insatser, symboliserade av de tre hjärtformade bladen:

 • samtal om livet i grupp

 • meningsfulla arbetsuppgifter

 • personligt stöd

Tillbaka till toppen

4.jpg
Rehabiliteringsmodell
6.png

Hela människan i utveckling

 

Vi vill skapa arbetsmiljöer, förhållningssätt och livsnära samtal som befrämjar varje deltagares utveckling inom flera områden.

Existentiell hälsa: Integrera en livssyn som möter livet med meningsfullhet, tillit, hopp och livsglädje.

Fysisk hälsa: Vårda kroppen med motion, mat, sömn, beröring.

Psykisk hälsa: Utveckla en sund självbild, självkänsla och självförtroende, hantera tankar och känslor konstruktivt.

Social hälsa: Vårda goda relationer, tydlig kommunikation, delaktighet och inflytande.

Livsmiljö: Ansvarstagande för den egna närmiljön, ta tillvara natur och kultur för återhämtning.

Arbetsförmåga: Arbeta med 100% av sin förmåga, bli medveten om sina styrkor och begränsningar och få motivation till att bidra med andra.

Tillbaka till toppen

Hela människan i utveckling

Tre insatser

 

För att stödja varje individs utveckling utifrån sina egna förutsättningar, vill vi erbjuda tre viktiga insatser.

Samtal om livet: Kreativa och livsnära teman för gruppsamtal som berör livsområdena.

Meningsfulla arbetsuppgifter: Uppgifter som är meningsfulla, hanterbara och begripliga. Dialog om arbetsförmåga utifrån olika hälsodimensioner.

Personligt stöd: Här utgår vi ifrån frågor om hur det går i arbetet och i livet utanför, vilket stöd som finns och vad personen själv kan bidra med.

Tillbaka till toppen

8.png
Tre insatser
10.png

Samtal om livet

 

All förändring handlar om att lära sig hantera något nytt. Det kan gälla att ändra på invanda tankemönster, förändra mångåriga vanor, våga göra något som kräver mod eller sätta ord på det som varit nertystat.

Vi har ett välbeprövat, kreativt och strukturerat samtalsmaterial där deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter i livet är utgångspunkten för en lärprocess. Gruppsamtalen sker i en trygg miljö där vi hjälps åt att förstå och skapa våra liv framåt.

Tillsammans hittar vi nya möjligheter inom flera olika områden av livet. Här är några exempel på teman:

 • Självkänsla och självförtroende

 • Se dina talanger och resurser

 • Vårda kroppen

 • Bli vän med tankar och känslor

 • Gränssättning

 • Motivation till arbete

 • Hitta dina livsvärden

 

I programmet ingår även individuella samtal och personligt stöd där det finns behov av det.

Tillbaka till toppen

Samtal om livet

Meningsfulla uppgifter

 

Bilden här bredvid visar några exempel på arbetsområden som kan erbjudas. Fråga vilka arbetsuppgifter som finns på din ort!

Var och en ska börja med den ork och arbetsförmåga man har och sedan öka i tid, ansvar, samverkan och uppgifter. Eftersom vi har egna produktionsverksamheter av olika slag kan vi anpassa arbetet utifrån deltagares funktionsförmåga. En deltagare får börja på lämplig ambitionsnivå och utvecklas vidare:

 1. Komma för att få en daglig struktur och sammanhang.

 2. Arbete i lugn miljö med egna produktionsmål.

 3. Arbete i lugn miljö med andras produktionsmål.

 4. Arbete i öppen miljö med andras produktionsmål.

 5. Arbete i extern miljö med produktionsmål.

 6. Anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

Vi följer med i hela processen för att utveckla arbetsförmåga och hitta en hållbar fortsättning efter tiden hos oss. Varje månad eller utifrån behov ges en strukturerad handledning för att stämma av arbetsuppgifterna och planera för utveckling.

Tillbaka till toppen

12.jpg
Meningsfulla uppgifter
14.jpg

Personligt stöd

 

Varje deltagare får en personlig handledare som följer under hela placeringen.

Varje månad görs en individuell avstämning och planering utifrån utvecklingsbehov och mål.

Vi kan vara okonventionella vad gäller personligt stöd för att öka välbefinnande och arbetsförmåga.

Genom samarbete med föreningar och församlingar som bryr sig om folk kan deltagare erbjudas ytterligare nätverk och resurser.

Tillbaka till toppen

Personligt stöd

Våra värden

 

En modell för rehabilitering må vara hur genomtänkt som helst. Den leder ändå till ett bristfälligt resultat om den inte gestaltar tydliga värderingar i det dagliga arbetet.

Origo Resurs modell är baserat på ett antal värden som speglar vår syn på människan och vårt förhållningssätt till livet. De kan sammanfattas i några nyckelbegrepp:

 • Helhetssyn på livet

 • Öppen dialog

 • Medvandrande ledare

 • Inkluderande gemenskap

 • Tillsammanskraft

 • Idéburen verksamhet

Tillbaka till toppen

16.jpg
Våra värden
18.jpg

Helhetssyn på livet

 

Vi fokuserar på individens hela välbefinnande och hela livssammanhang.

Självkänslan och livsmodet har stor inverkan på arbetsförmågan. Därför är helhetssynen på människan ett viktigt framgångsrecept för vår verksamhet.

Vi tillämpar ett hälsobegrepp som innefattar sex olika perspektiv: fysiskt, psykiskt, socialt, existentiellt, livsmiljö och arbetsförmåga.

 

Vi inriktar oss inte bara på personens välbefinnande utan erbjuder också olika arbetsmiljöer som utmanar och främjar utveckling.

 

Vi vill skapa en miljö som är återhämtande och vitaliserande för individer och arbetsgrupper.

Tillbaka till toppen

Helhetssyn på livet

Öppen dialog

 

Deltagare och medarbetare ska öppet kunna dela tankar, känslor och erfarenheter utan att pressas till särskilda uppfattningar.

Vi värnar om en respekt för olika livssyn, religioner, sexuell läggning och kulturer.

Vi tror att dialogen på arbetsplatsen är viktig för att skapa en gemensam kultur för ett hållbart liv tillsammans.

Personalen har inte enbart rollen som professionella yrkesmänniskor utan är också medvandrare som brottas med livet på samma sätt som deltagarna.

Vi strävar efter största möjliga transparens mot deltagare, medarbetare, samarbetspartners och myndigheter.

Tillbaka till toppen

20.jpg
Öppen dialog
22.jpg

Medvandrande ledare

 

All personal ska möta deltagare i ögonhöjd, som vuxna människor med resurser.

 

Samtalsledaren är inte livsexpert utan berättar också om sin livsbrottning på samma sätt som de andra i gruppen. Vi ser sårbarhet som en styrka.

Våra medarbetare följer varje deltagare individuellt med en väl strukturerad planering. Tillsammans sätter de upp utvecklingsmål som de sedan följer upp.

Vårt livsbearbetande samtalsprogram ger konkreta verktyg för deltagarna att ta steg framåt i sin utveckling.

Även volontärer som förstärker verksamheten ska utveckla ett medvandrande förhållningssätt till deltagare och medarbetare.

Tillbaka till toppen

Medvandrande ledare

Inkluderande gemenskap

 

Vi vill värna om en stödjande gemenskap där alla bidrar och möts som människor. Där vi känner igen oss i varandra och lär oss uppskatta olikheterna.

Vi tränas i att tala gott om andra. Rasism och exkluderande beteende bearbetas i varsam dialog.

Verksamheten ska vara tillgänglig för alla.

Vi eftersträvar ett begripligt språk som de flesta kan ta till sig. Språkkunniga får träna svenska med de som behöver det.

Vi växer som människor när vi hanterar livet utifrån våra egna förutsättningar i samspel med andra.

Tillbaka till toppen

24.jpg
Inkluderande gemenskap
26.jpg

Tillsammanskraft

 

Tillsammanskraft är empowerment. Individen återskapar makten över sitt liv tillsammans med andra.

Varje deltagare i vårt rehabiliteringsarbete har unika resurser och livserfarenheter som ska tas tillvara.

I samspel med andra kan vi upptäcka nya vägar och öppningar mot framtiden.

Arbetsledare och verksamhetsledare ska inbjuda till delaktighet och inflytande över det dagliga arbetet. Idéer tas tillvara och utvecklas tillsammans.

Flera av våra verksamheter har börjat med behov eller idéer hos deltagare som kopplat ihop sig med andra.

Vi eftersträvar en arbetsmiljö som präglas av vänlighet, uppriktighet, glädje, tålamod och barmhärtighet.

Tillbaka till toppen

Tillsammanskraft

Idéburen verksamhet

 

Den övergripande målbilden är att göra skillnad för människor. Det är viktigare än det ekonomiska resultatet.

Origo Resurs arbetar dock företagsmässigt och eftersträvar en sund ekonomi, men all vinst återinvesteras i företaget. Det gör att vi kan utveckla verksamheten och rekrytera nya medarbetare, gärna från vår egen rehabilitering.

Det är våra medarbetare som utvecklar verksamheten genom sina idéer och visioner, i dialog med de människor vi möter i rehabilitering.

Tillbaka till toppen

28.jpg
Idéburen verksamhet
30.jpg

Varsam förvandling

 

En ganska sliten och trasig pinal
tas in genom dörrn till Origo
Verkar ha utstått slitage och skandal
men målas i vitt och indigo

Det är en investering
när någon som av livet blivit dyster
genomgår en grundlig renovering
Och får stråla av nyvunnen lyster

Av en gammal ganska sliten textil
och en stuvbit från ett trångt förråd
sys det nallar, jackor, dynor i en helt ny stil
Av nån med gömd talang för nål och tråd

Var inte rädd för förvandling!
En mänska kan ha undangömda anor
Om man ger henne en varsam behandling
och inte räds att testa nya banor

Det händer att en sliten, ganska trasig person
går in genom dörren till Origo
Någon som bär spår av slitage och korrosion
får uppleva nyvunnen "Indigo"

Marina Jaldemark

Tillbaka till toppen

Varsam förvandling

För dig som är handläggare på Arbetsförmedlingen

 

”All förändring handlar om att lära sig hantera något nytt. Det kan gälla att ändra på invanda tankemönster, förändra mångåriga vanor, göra något som kräver mod eller sätta ord på det som varit nedtystat.”

Från materialet Hela livet av Origo Resurs, Huskvarna

Om programmet

 

Vi tar emot personer som varit arbetssökande en längre period. De arbetstränar i secondhand/butik eller på äldreboende och deltar samtidigt i Origo-programmet. Programmet innehåller tre delar:

 1. Arbetsträning i Malmö eller Åkarp 

 2. Gruppsamtal för Hela livet* 

 3. Individuell samtalsledning mot sina mål.

 

*Med Hela livet menar vi alla livsområden: Psykisk hälsa, Fysisk hälsa, Social hälsa, Existentiell hälsa, Livsmiljö och Arbetsförmåga. 

 

Avsikten är att den arbetssökande ska få verktyg till att må bättre i alla dimensioner i livet och komma närmare ett arbete eller studier.

Gruppsamtal varje vecka. Varje grupp har 6-9 deltagare och träffas en gång i veckan. Varje samling har ett tema t ex vad är jag bra på, vart är jag på väg, relationer, att sätta gränser. Gruppen träffas 18 gånger. Efter avslutat program delas ett diplom ut som beskriver programmet. Gruppen ska vara ett stöd att samtala om sitt liv och förändra livet som deltagarna själv skulle vilja ha det. De blir samtidigt en viktig del i andras självinsikt och utveckling. Gruppen leds av en socionom med utbildning i coachning och i Origo Resurs metod och material Hela livet.

Samtalsledning mot sina egna mål varje månad Varje deltagare träffar även sin samtalsledare en gång per månad. Vid det samtalet följer vi upp målen i alla livsområden, vad de vill förändra, vad de själv kan göra och vilket stöd som finns. Med samtalsledaren skapas bilden av hur situationen ser ut nu, hur de vill att den utvecklas och vad personen själv kan göra för att komma dit. Den individuella uppföljningen bygger på en självskattning och dokumenteras för intern uppföljning av programmets kvalitet och uppföljning om deltagarens utveckling till Arbetsförmedlingen.

Meningsfulla arbetsuppgifter Origo Malmö drivs av Hyllie Park Resurs. Vi driver två Erikshjälpen secondhand-butiker och samarbetar med Hyllie Park Äldreboende. I butikerna tar vi emot saker som skänks till oss. Dessa sorteras och görs i ordning för försäljning. Överskottet går till bistånd för barn i både Sverige och 20 andra länder. Hyllie Park Äldreboende är ett av Malmös mest uppskattade boenden där personer i arbetsträning städar/hjälper till praktiskt och utvecklas tillsammans. Arbetsuppgifterna är riktiga, miljöerna tillåtande och välkomnande och deltagarna gör skillnad också för andra.

Låter detta intressant för den arbetssökande? Ta då kontakt med

Johan Pernryd, tel. 0733-79 22 23,

johan.pernryd@hyllieparkresurs.se och boka studiebesök.

Vill du ha kontakt med Erikshjälpen Malmö:

Linda Nehlstedt, tel. 0735-18 82 60, linda@hyllieparkresurs.se
Erikshjälpen Second Hand, Cypressvägen 8, 213 69 Malmö

Vill du ha kontakt med Erikshjälpen Åkarp:

Linda Nehlstedt, tel. 0735-18 82 60, linda@hyllieparkresurs.se
Erikshjälpen Second Hand, Lundavägen 51, 232 52 Åkarp

Vill du ha kontakt med Hyllie Park Äldreboende: 

Karin Strindlöv Carlsson, tel. 040-37 59 26

karin.strindlovcarlsson@hylliepark.se

Hyllie Park, Elinelundsvägen 55 F, 216 23 Malmö

Tillbaka till toppen

För dig som är arbetssökande

 

För den som varit arbetssökande eller sjukskriven en längre period kan det vara väldigt svårt att skapa överblick, sätta mål och må bra. Vi tar emot personer som varit arbetssökande en längre period. Man arbetstränar i secondhand/butik eller på äldreboende och deltar samtidigt i Origo-programmet. Avsikten är att du ska få verktyg till att må bättre i alla dimensioner i livet och komma närmare ett arbete eller studier.

Programmet innehåller tre delar:

 1. Arbetsträning i Malmö eller Åkarp 

 2. Gruppsamtal för Hela livet* 

 3. Individuell samtalsledning mot dina mål

*Med Hela livet menar vi alla livsområden: Psykisk hälsa, Fysisk hälsa, Social hälsa, Existentiell hälsa, Livsmiljö och Arbetsförmåga.

Om programmet

 

Gruppsamtal I programmet träffar du din grupp en gång per vecka. Varje grupp har 6-9 deltagare. Vi tar upp ett tema t ex vad är jag bra på, vart är jag på väg, relationer, att sätta gränser. Gruppen träffas 18 gånger. Efter avslutat program får du ett diplom som beskriver programmet du gått igenom. Gruppen ska vara ett stöd att samtala om ditt liv och förändra ditt liv som du själv skulle vilja ha det. Du blir samtidigt en viktig del i andras självinsikt och utveckling.

Samtalsledning mot dina mål varje månad Du träffar även din samtalsledare individuellt en gång per månad. Vid det samtalet följer vi upp dina mål i alla livsområden, vad du vill förändra, vad du själv kan göra och vilket stöd som finns. Med din samtalsledare skapar du bilden av hur din situation ser ut nu och hur du vill att den utvecklas. Samtalen dokumenteras och följs upp med dej, samtalsledaren och Arbetsförmedlingen.

Meningsfulla arbetsuppgifter Hyllie Park Resurs driver två Erikshjälpen butiker och samarbetar med ett äldreboende. I butikerna tar vi hand om skänkta saker som sorteras och görs i ordning för försäljning. Överskottet går till bistånd för barn i både Sverige och 20 andra länder. Hyllie Park Äldreboende är ett av Malmös mest uppskattade boenden där personer i arbetsträning städar/hjälper till praktiskt och utvecklas tillsammans. Arbetsuppgifterna är meningsfulla, miljöerna tillåtande och välkomnande och du kommer göra skillnad också för andra.

Intresserad? Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen och boka ett studiebesök.

Tillbaka till toppen

Arbetsförmedlingen 1
Arbetsförmedlingen 2
bottom of page