De stora gröna ytorna används både vid lek och undervisning

Om förskolan

Hyllie Park Förskola ligger i sydvästra Malmö, i ett skönt parkområde med begränsad biltrafik strax intill Elinelunds Sommarstad. Sedan 1994 driver vi här Hyllie Park Förskola och sedan 2009 Hyllie Park Grundskola år F-6. 

Förskolan består av två avdelningar - Nyckelpigan med de yngre barnen och Humlan för de äldre.

Vår härliga utemiljö ger stora möjligheter till både undervisning, utelek och rörelse. Vi arbetar dagligen med barnens rörelseförmåga och betonar vikten av att använda kroppen, detta gör vi utomhus eller i vår fina rörelse- och samlingsateljé. Barnen är ute dagligen och det är alltid full aktivitet i förskolans utomhusmiljö.

Öppettider: Vi har öppet utifrån era behov.

Tillsammans utforskar vi vår omvärld.

Förskolans inriktning

Hyllie Park Förskola hämtar mycket av sin inspiration från Reggio Emilia, som är en pedagogisk filosofi och ett förhållningssätt. Lpfö 98, reviderad 2010, bygger på en barnsyn och kunskapssyn som går hand i hand med Reggio Emilias tankar kring "det kompetenta barnet", "barnet som medforskare" och att "ett barn har 100 språk".

Denna syn ligger också i linje med Vygotkijs tankar om att lärande sker i samspel med andra.

Vi uppmuntrar barnens inneboende skaparlust och ger dem möjlighet att utforska, experimentera, att vara kreativa och använda sin fantasi. Vi vill ge barnen möjlighet att få utlopp för sitt kreativa tänkande och sina hundra språk.

Nyckelord: omtake, respekt och hänsyn.

Värdegrund

Vi tror att en god miljö är grunden för en positiv social utveckling och en optimal kunskapsutveckling. Vi arbetar aktivt med att skapa ett socialt klimat som gör att varje barn känner trygghet och respekt i en levande social gemenskap.

Hyllie Park Förskola präglas av en kristen värdegrund. Detta betyder att varje människa har ett okränkbart värde, oavsett kön, religion, förmåga, utseende  eller nationalitet. Vi vill att barnen får utvecklas i en trygg och kärleksfull atmosfär. Den kristna värdegrunden handlar mycket om hur vi är mot varandra.

Vi arbetar utifrån en positiv människosyn där vi ser barnens styrkor. Vi tror att viljan och lusten att lära har sin utgångspunkt i barnens självkänsla och trygghet. Vi tror att barnen vill, kan och vågar.

Nyckelord: omtanke, respekt och hänsyn